Gujarat Ecological Education and Research

( GEER ) Foundation

 

Home | Feedback

 
 
 
Proactive Disclosure under section 4 [1(b)] of Right To Information Act, 2005

 

.સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો

. અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

. નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપધ્ધતિ

. કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલાં ધોરણો

. કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સૂચનાઓ નિયમસંગ્રહ અને દફતરો

. જાહેર તંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક

. નીતિ ઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોયતો તેની વિગત

.તેના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક

. અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી-પુસ્તિકા (ડિરેક્ટરી)

૧૦. સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ

૧૧. તેણે આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગતો

૧૨. વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

૧૩. માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલબ્ધ સવલતોની વિગતો

૧૪. સરકારી માહિતી અધિકારીઓનાં નામ, હોદ્દા અને અન્ય વિગતો

૧૫. અન્ય ઉપયોગી માહિતી

૧૬. વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધતી સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું